Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz. Jest to jedna z dwóch form stwierdzenia nabycia spadku. Inną formą jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane …

Co to jest stwierdzenie nabycia spadku? Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zmierza do formalnego uregulowania dziedziczenia po danym spadkobiercy. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd …

Z jaką datą spadkobierca nabywa spadek? W myśl obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Jest to również data, …

Klauzule niedozwolone (abuzywne), będące przedmiotem sporu między bankami a tzw. frankowiczami dotyczą podstawy przeliczenia kwoty udzielonego kredytu, a także kwot poszczególnych …

  Końcowym etapem postępowania cywilnego jest egzekucja prowadzona przez komorników sądowych. Komornicy doręczają dłużnikom powiadomienie o wszczęciu egzekucji wzywając jednocześnie zapłaty …

admin_rymdejko, Autor w serwisie Adwokat Rymdejko