Sprawy Spadkowe łódź

Od wielu lat świadczę pomoc prawną również dla klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Prowadzę w szczególności sprawy spadkowe, m.in. o: zachowek, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

         STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

 

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zmierza do formalnego uregulowania dziedziczenia po danym spadkobiercy. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje postanowienie, w którym określa kto dziedziczy spadek i w jakiej części.

Uzyskanie postanowienia sądu, często jest niezbędne do zarządzania majątkiem spadkowym. Umożliwia przykładowo sprzedaż nieruchomości, która wchodziła w skład spadku, czy podjęcie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym przez zmarłego spadkodawcę.

W celu uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego wraz z niezbędnymi załącznikami.

W określonych wypadkach, sprawę można również załatwić u notariusza, który sporządza równoważny dokument – akt poświadczenia dziedziczenia. Wymaga to jednak obecności i zgody wszystkich osób, które mogłyby wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Często jedyną drogą załatwienia sprawy spadkowej, będzie złożenie wniosku do sądu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej ze stwierdzeniem nabycia spadku – zapraszam do kontaktu!

                                 DZIAŁ SPADKU

 

Dział spadku jest czynnością mającą na celu dokonanie podziału majątku spadkowego między poszczególnych spadkobierców. W wyniku działu spadku zostaje sprecyzowane, które składniki majątku zmarłego będą dziedziczone przez konkretne osoby.

Do chwili przeprowadzenia działu spadku majątek spadkowy stanowi jedną całość – ma cechy współwłasności w częściach ułamkowych.

Dział spadku można przeprowadzić umownie lub przed sądem.

Umowa o dział spadku powinna być zawarta pomiędzy wszystkimi spadkobiercami.

Sądowe postępowanie o dział spadku zazwyczaj ma miejsce w razie braku zgody między spadkobiercami co do podziału majątku spadkowego.

Wniosek wszczynający takie postępowanie może złożyć każdy ze spadkobierców.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z przeprowadzeniem działu spadku – zapraszam do kontaktu!

                                       ZACHOWEK

 

Zachowek jest to uprawnienie utworzone w celu zabezpieczenia interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy.  

Przysługuje zstępnym (czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd.), małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Wysokość zachowku wynosi:

  • dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni,
  • połowa wartości tego udziału – w innych zaś wypadkach.

Jeżeli nie otrzymałeś należnego Ci zachowku w postaci powołania do spadku, darowizny lub zapisu, może przysługiwać Ci roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Roszczenie o zachowek przysługuje w pierwszej kolejności przeciwko spadkobiercy.

W rzeczywistości zagadnienie zachowku jest bardzo złożone i skomplikowane, a powyższy opis jest dużym uproszczeniem. Sprawy o zachowek często wymagają dogłębnej analizy prawnej i wzięcia pod uwagę wielu czynników.

W swojej pracy skutecznie pomagam klientom w dochodzeniu zapłaty należnego zachowku przed sądem, jak również reprezentuję osoby zobowiązane do zapłaty zachowku. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o zachowek – zapraszam do kontaktu!

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Rymdejko

Zapraszam do kontaktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Chcę zapisać się na bezpłatne porady prawne wysyłane drogą mailową.


Sprawy spadkowe Łódź - Adwokat Piotr Rymdejko / Łódź / Pomoc prawna